Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Day 2 - Revuca, Słowacja

We wtorek 18 października w grupach polsko-słowackich tworzyliśmy drewniane tablice informujące o tym, jak długo odpady rozkładają się w przyrodzie. Tablice te będą umieszczone w pobliskim parku, aby uwiadamiać lokalną społeczność o znaczeniu właściwej segregacji śmieci dla środowiska.

Dodano: 2022-10-18

Do południa udaliśmy się także do ratusza na spotkanie z burmistrzem Revucy panem Július Buchtą, który w języku angielskim opowiedział nam o mieście Revucy. Po wizycie w ratuszu zwiedziliśmy jedno z najstarszych słowackich gimnazjów ewangelickich. 

Po obiedzie odbyła się gra terenowa -każda grupa otrzymała zdjęcia fragmentów zabytkowych budowli Revucy i jej zadanie polegało na rozpoznaniu budynków a następnie wykonaniu przed nim grupowego selfie.
Wieczorem w Miejskim Domu Kultury zespół folklorystyczny Lykovec zaprezentował nam tradycyjne stroje i próbował nauczyć tańców ludowych.
 
 
 
Day 2 - Revuca, Słovacja
 
On Tuesday, October 18,2022,  in Polish-Slovak groups we created wooden boards informing about how long waste decomposes in nature  These boards will be placed in a nearby park to inform the local community about the importance of proper waste segregation for the environment.
We also went to the town hall to meet the mayor of Revuca, Mr. Július Buchta, who told us about the city of Revuca in English. After visiting the town hall, we visited one of the oldest grammar schools in Slovakia. 
After lunch, we took part in an outdoor game - each group received photos of fragments of historic Revuca buildings and their task was to recognize the buildings and then take a group selfie in front of them.
In the evening at the Municipal House of Culture , the folklore group Lykovec  presented us with traditional costumes and tried to teach folk dances.
Galeria zdjęć


Do wakacji pozostało119 dni