Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Egzamin

Zasady organizacji egzaminu 2021
 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 
ü w terminie głównym - w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży
ü w terminie dodatkowym -  w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży
 
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 
z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
ü przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 
 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:
 
język polski
 matematykę
 język obcy nowożytny.
 
Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut) 

 

 
 

 

 
DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

 

ü  rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB

ü  potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

 

ü  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

ü  słabowidzących

ü  niewidomych

ü  słabosłyszących i niesłyszących

ü  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

ü  z afazją

ü  z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

ü  którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

ü  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
polega między innymi na:

 

ü  zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

ü  zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

ü  wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

ü  odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

ü  ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

ü  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy
lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

 

ü  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

ü  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

ü  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

ü  zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

ü  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

ü  pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

·         objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną 

·         cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

 

WAŻNE

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r.

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 20201r.

Opinia, o której mowa, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIAZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY DOSTOSOWANIA

 

EGZAMIN INFORMACJE

 

 


Do wakacji pozostało37 dni