Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Wielokulturowość

Oddziały przygotowawcze dla dzieci cudzoziemskich.

W oddziałach przygotowawczy realizowany będzie program nauczania na poziomie, na którym uczeń przerwał naukę w szkole w swoim kraju, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.  Ponadto, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzona będzie nauka języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

W celu zapisania dziecka do oddziału przygotowawczego należy w sekretariacie szkoły, złożyć:

  1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu.
  2. Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą.
  3. Tłumaczenie (przez tłumacza przysięgłego) na język polski świadectwa szkolnego lub innego dokumentu poświadczającego pobieranie nauki za granicą.
  4. Paszport dziecka – do wglądu.
  5. Paszport ojca dziecka – do wglądu.
  6. Paszport matki dziecka - do wglądu.
  7. Tłumaczenie (przez tłumacza przysięgłego) na język polski aktu urodzenia dziecka.
  8. Karta pobytu – do wglądu (jeżeli jest już wydana).
  9. Nr PESEL – jeśli dziecko posiada.

 

Ważna informacja

Szkoła nie wydaje zaproszeń dla uczniów, którzy chcą przekroczyć granicę Polski. Możemy jedynie wydać potwierdzenie, że dziecko zostanie przyjęte do naszej szkoły.

 

 

Preparatory department for foreign children in our school.

 

In the preparatory classes, the curriculum will be implemented at the level at which the students left school in their country, with the adaptation of the methods and forms of their implementation to the individual developmental and educational needs and psychophysical capabilities of the students.  In addition, as part of the weekly number of hours, Polish language learning will be conducted according to the curriculum developed on the basis of the framework program of Polish language courses for foreigners.

 

In order to enroll a child in the preparatory classes, it is necessary to submit the following to the school office:

 

1.     Application for admission to Primary School No. 18 in Kalisz.

2.     Certificate, certification or other document confirming the completion of school or the next stage of education abroad.

3.      Translation (by a sworn translator) into Polish of a school certificate or other document confirming study abroad.

4.     Passport of the child – for inspection.

5.     Passport of the child's father – for inspection.

6.     Passport of the child's mother - for inspection.

7.     Translation (by a sworn translator) into Polish of the child's birth certificate.

8.     Residence card – for inspection (if it is already issued).

9.     PESEL number – if the child has it .

 

Important information

 

The school does not issue invitations to students who want to cross the Polish border. We can only provide a confirmation that the child will be accepted into our school.

 

 

Підготовчі відділення для іноземців.

На підготовчих відділеннях навчальний план буде реалізовуватися на тому рівні, на якому учень залишив школу в своїй країні, з адаптацією методів і форм їх виконання до індивідуальних розвитку та освітніх потреб і психофізичних здібностей учнів. Крім того, в рамках тижневої кількості годин польська мова буде викладатися за навчальним планом, розробленим на основі рамкової програми курсів польської мови для іноземців.

Для зарахування дитини на підготовче відділення до канцелярії школи необхідно подати:

1. Заява про вступ до початкової школи No 18 м. Каліш

2. Свідоцтво, атестат або інший документ, що підтверджує закінчення школи або наступний етап навчання за кордоном,

3. Переклад (присяжним перекладачем) на польську мову шкільного атестата або іншого документа, що підтверджує навчання за кордоном,

4. Паспорт дитини - для огляду

5. Паспорт батька дитини - для перевірки

6. Паспорт матері дитини - для перевірки

7. Переклад (присяжним перекладачем) на польську мову свідоцтва про народження дитини,

8. Картка проживання - доступна для ознайомлення (якщо вже видана)

9. Номер PESEL - якщо він є у дитини.

 

Важлива інформація

 

Школа не видає запрошень учням, які хочуть перетнути польський кордон. Ми можемо лише надати підтвердження того, що ваша дитина буде прийнята до нашої школи.

 

 


Do wakacji pozostało26 dni