Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Regulamin "Szczęśliwego numerka"

REGULAMIN “SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

 

SZCZĘŚLIWY NUMEREK - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w  Choszcznie

1. Każdy ma prawo do szczęścia.

2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.

3. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia i widoczny jest na szkolnej stronie dziennika elektronicznego mobiDzinnik.

5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

6. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z:
 - pisania kartkówek
 - odpowiedzi ustnej
 - konieczności posiadania pracy domowej
Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej    wymienionych formach oceny i zajęć.

7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, dyktand, prac długoterminowych, zaplanowanego pytania, bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

8. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania statutu szkoły.

9. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

10. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

 

Szczęśliwy numerek obowiązuje od 30 listopada 2017r. aż do odwołania.

 


Do wakacji pozostało37 dni