Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu rozpoczęła działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 września 1986 roku.

Utworzono 30 oddziałów i 2 klasy przedszkolne, co stanowiło 904 uczniów.

Zatrudniono 40 nauczycieli.

Władze oświatowe powierzyły funkcję dyrektora szkoły mgr. Wacławowi Szczapowi. Inspektor szkolny powołał dwóch wicedyrektorów: mgr. Teresę Świątek oraz mgr. Andrzeja Odziemskiego. Po przejściu na emeryturę wicedyrektora Andrzeja Odziemskiego, funkcję przejął mgr Krzysztof Kaniecki.

Praca w pierwszym roku była szczególnie trudna, gdyż organizowano klasopracownie, starano się o pomoce naukowe, gromadzono woluminy w bibliotece szkolnej ( pod koniec pierwszego roku było ich 4604 ).

Już w pierwszym roku działalności powołano wiele organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego, szkolne koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Szkolną Kasę Oszczędności, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Spółdzielnię Uczniowską "Junior". Rozpoczęły też swoją działalność koła Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Choć niektóre z tych organizacji nie przetrwały próby czasu, to jednak warto o nich wspomnieć, bo były ważnym elementem w kształtowaniu naszej społeczności szkolnej.

Na terenie szkoły działały również koła przedmiotowe i koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne i fizyczne.

W drugim roku pracy utworzono klasy sportowe i nasza placówka zaczęła starać się o status szkoły sportowej.

2 września 1986 roku zainicjował swoją działalność Szkolny Klub Sportowy. Rozpoczęły pracę sekcje: lekkoatletycznej, piłki siatkowej, piłki nożnej, gimnastyki i tańca dziewcząt.

Lata 1986-1990 to czas wytężonej pracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.

Szkoła coraz mocniej zaznaczała swoje miejsce wśród placówek oświatowych Kalisza.

Pojawiły się pierwsze sukcesy na olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Wzrosło zainteresowanie Szkołą Podstawową nr 18. Rodzice powierzali pedagogom swoje dzieci,

 wierząc, że właściwie pokierują ich kształceniem.

Rok szkolny 1990/91 obfitował w ważne dla nas uroczystości.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 1 września 1990 roku, jako pierwsi w mieście, uzyskaliśmy status szkoły sportowej i podjęliśmy realizację pełnego programu dydaktyczno - wychowawczego przewidzianego dla szkoły tego typu, opartego na programach szkolenia z lekkiej atletyki i piłki siatkowej.

Nadzór nad realizacją zajęć sportowych w szkole przez cały czas sprawuje Kuratorium Oświaty w porozumieniuz Wydziałem Kultury Fizycznej Urzędu Wojewódzkiego.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu stała się tym samym placówką bezrejonową.

Jednocześnie powołano mgr. Andrzeja Odziemskiego na wicedyrektora do spraw sportu.

Wicedyrektorką nauczania początkowego została mgr Jadwiga Borowiak.

Godnym odnotowania jest fakt, że wyprzedziliśmy również inne szkoły w tworzeniu pracowni informatycznej. Organizatorką była mgr Lucyna Bojda. Wkrótce po tym powstało w naszej szkole prężnie działające koło informatyczne.

Nobilitujące dla naszej szkoły okazało się powstanie koła teatralnego w roku szkolnym 1990/91, którego pracą kieruje do dzisiaj dr Maciej Michalski. Opiekun stara się rozwijać możliwości twórcze i talent u swoich podopiecznych. Scena teatralna przygotowała wiele interesujących spektakli o zróżnicowanej tematyce.

Przedstawienia te mogła podziwiać młodzież ze środowiska lokalnego, co sprawiło, że nasza szkoła zaczęła być postrzegana jako placówka, która wpływa na wszechstronny rozwój ucznia.

Już na początku lat 90-tych zorganizowano zajęcia warsztatowe dla uczniów uzdolnionych humanistycznie i z zainteresowaniami matematyczno - informatycznymi z Kalisza i powiatu kaliskiego. Celem zajęć było mobilizowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zajęcia prowadzili nasi nauczyciele.

W latach 1991-96 biblioteka szkolna wydawała własne czasopismo pt. "Mól książkowy", które zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie na najlepsze gazety szkolne,

organizowanym przez Forum Gazet Szkolnych i Fundację Stefana Batorego.

Pomysłodawczynią i opiekunką gazetki była do 1994 roku mgr Katarzyna Fijołek, następnie opiekę nad czasopismem przejęła mgr Krystyna Liszewska, a po niej mgr Teresa Świątek.

Wtedy gazeta zmieniała tytuły na "Nowy mól książkowy", następnie "Grom".

W związku z przeobrażeniami w kraju i utworzeniem nowego rządu w 1989 roku już w roku następnym wprowadzono do szkoły zajęcia katechezy.

Dnia 25 stycznia 1994 roku uchwałą Rady Miejskiej miasta Kalisza szkoła otrzymała imię

Janusza Kusocińskiego, wybitnego sportowca, mistrza olimpijskiego z Los Angeles z 1932 roku.

Tablicę pamiątkową zaprojektował, wykonał i ofiarował szkole kaliski artysta - plastyk, Bogdan Jarecki.

W 1996 roku z okazji Jubileuszu 10-lecia Szkoły Rada Rodziców oraz społeczność uczniowskaufundowały szkole sztandar.

Oficjalne odsłonięcie tablicy i wręczenie sztandaru nastąpiło 28 lutego 1997 roku.

W roku szkolnym 1995/96 rozpoczęto ( początkowo odpłatnie, a później w ramach programu nauczania) naukę języka angielskiego w klasach czwartych, wypierając tym samym język rosyjski jako jedyny i obowiązkowy język obcy w szkole.

 Została nawiązana również współpraca z Prywatnym Ośrodkiem Kursów Językowych "Logos. F.A.N."

Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę fachowców.

W roku szkolnym 1996/97 powstała klasa o profilu teatralnym z własnym programem autorskim mgr. Macieja Michalskiego. Jednocześnie nauczyciel nawiązał kontakt z prof. Mieczysławem Inglotem z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Wiesławem Komasą z PWST w Warszawie, którzy sprawowali opiekę metodyczną nad tym eksperymentalnym projektem. Klasy o tym profilu istnieją do dziś.

W 1995 roku szkoła nawiązała stałą współpracę z Filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, goszcząc na lekcjach j. polskiego i plastyki studentów II i III roku Filologii Polskiej i Wychowania Plastycznego.

Na przykład w roku szkolnym 1995/96 nauczyciele przeprowadzili 68 takich lekcji, uzyskując wysoką notę władz uczelni i studentów. Ponadto pod opieką nauczycieli studenci odbywają w naszej szkole praktyki metodyczne.

Do dziś studenci z Kalisza zdobywają swoje pierwsze szlify w zawodzie nauczycielskim pod okiem naszych polonistów i plastyków.

Nasza szkoła zaimponowała wykładowcom i studentom UAM dobrze przygotowanymi pracowniami oraz jakością prowadzonych lekcji i otwartością na nowoczesne metody nauczania.

Opinię taką wyraziła również mgr Urszula Góral - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kaliszu podczas wizytacji szkoły.

Placówka otrzymała za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej ocenę szczególnie wyróżniającą.

Był to powód do dumy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów naszej szkoły.

W realizacji zadań statutowych szkoła współpracowała z Klubem Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego, Centrum Kultury i Sztuki.

W tym okresie działają liczne organizacje młodzieżowe. Społeczność uczniowską reprezentuje Samorząd Szkolny, którego pierwszą opiekunką była mgr Daniela Pasik.

Pod  kierunkiem opiekunów  młodzież nadal podejmuje akcje wolontariackie.

Uczniowie utrzymują kontakt z Domem Opieki Społecznej, Domem Dziecka i Schroniskiem dla zwierząt.

Społeczność Samorządu jest inicjatorem wielu akcji, imprez szkolnych, wycieczek, spotkań ze sławnymi ludźmi.

To samorząd wypracował  tradycje szkoły, do których należą: ślubowanie klas pierwszych, ślubowanie absolwentów, zabawy andrzejkowe i mikołajkowe, coroczne odwiedziny w Domu Opieki Społecznej przed świętami Bożego Narodzenia, obchody Dnia Patrona, Dzień Samorządności i Święto Sportu Szkolnego.

W latach 90-tych szkoła wzbogaciła swoją działalność o zajęcia pozalekcyjne: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ( organizowało ono różne formy pomocy dzieciom z rodzin biednych i wielodzietnych), aktywnie działało Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, w ramach którego odbywały się wycieczki, biwaki i rajdy, podczas których uczniowie zdobywali srebrne i złote odznaki turystyczne. Uczniowie uczestniczyli również w konkursach geograficznych, wykonywali pomoce naukowe, dbali o wystrój klasopracowni geograficznej.

Członkowie koła PCK brali udział w konkursach, np. w 1988 roku zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Zakresu Ochrony Zdrowia. Opiekowali się też starymi i schorowanymi ludźmi.

Ważną rolę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych spełnia pedagog szkolny.

Funkcję tę powierzono mgr Elżbiecie Czarcińskiej, a od roku szkolnego 1997/98 pedagogiem szkoły została mgr Aleksandra Majerowicz.

Zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców panie pedagog otaczały opieką psychologiczną dzieci, udzielały im rad, zaleceń i wsparcia wychowawczego. Swoją działalność opierały na współpracy z wychowawcami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem Rejonowym - Wydziałem Rodziny i Nieletnich, Policyjną Izbą Dziecka.

W szeroki sposób realizowały orientację zawodową.

Dążyły do zapewnienia pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Od początku istnienia na terenie szkoły Kuratorskiego Ośrodka Pracy włączyły się w jego działalność.

Systematycznie prowadziły profilaktykę wśród młodzieży niedostosowanej społecznie.

W okresie swojej pracy cieszyły się dużym zaufaniem wśród młodzieży, która wybrała je na rzecznika praw uczniowskich.

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł istotne zmiany administracyjne placówki.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja powstaje Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu.

Odtąd w naszym gmachu funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 18 Gimnazjum nr 10.

Oczywiście nie należy zapominać, że prawdziwa historia szkoły związana jest z popularną "osiemnastką”.

Wielu nauczycieli początkowo pracowało zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum. Dopiero z czasem nastąpił podział na uczących tylko na jednym poziomie kształcenia. Nie straciliśmy również naszych uczniów. Ich zadecydowana większość po ukończeniu klasy szóstej wybiera właśnie nasze gimnazjum.

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł istotne zmiany w strukturze organizacyjnej zespołu.

Dyrektor Wacław Szczap postanowił podzielić się obowiązkami ze swoimi współpracownikami. Opiekę nad gimnazjum powierzył mgr Teresie Świątek, szkołą podstawową kierowała odtąd mgr Maria Zalewicz. Nie zmienił się zakres kompetencji mgr Andrzeja Odziemskiego, który nadal zajmował się sprawami sportu.

Powyższe zmiany spowodowały również podział Samorządu Uczniowskiego. Z gimnazjalistami współpracowały odtąd mgr Agnieszka Woźniak i mgr Elżbieta Kulawinek, a z uczniami szkoły podstawowej mgr Joanna Frontczak.

W tradycję naszej szkoły zaczęły wpisywać się kilkudniowe wyjazdy, popularnie nazywane "zielonymi szkołami". Inicjatorką tej formy pracy z młodzieżą była mgr Halina Krawczyk.

Wyjazdy poza szkołę cieszą się aprobatą uczniów i rodziców, gdyż łączą rekreację z dydaktyką i wychowaniem. Odtąd wycieczki krajoznawcze, tematyczne (do Sejmu i Senatu) stały się ważną formą pracy z uczniem.

Rozwinęła się też współpraca młodzieży i nauczycieli z placówkami edukacyjnymi w Unii Europejskiej. Nasza młodzież gościła swoich zagranicznych kolegów z Holandii i Niemiec. Ścisła współpraca i wymiana utrzymuje się z Trinitas College Don Bosco w Heerhugowaard i Klubem sportowym VC EINTRACHT GELDERN w Niemczech. Dostosowując się do wymagań tworzenia "szkoły bez barier", zbudowany został podjazd ułatwiający dzieciom niepełnosprawnym bezpieczne i samodzielne dotarcie na zajęcia.

W październiku zorganizowano w naszej szkole warsztaty dziennikarskie w porozumieniu ze spółką News.c. i "Życiem Kalisza". Zajęcia prowadzili fachowcy. Młodzież poznawała podstawy warsztatu dziennikarskiego, zapoznawała się ze strukturą poszczególnych redakcji oraz pracą dziennikarzy. W tym celu organizowane były wycieczki do Radia Centrum, Telewizji Kablowej, Urzędu Miasta i zakładu poligraficznego. Ten etap szkolenia zakończył się uzyskaniem certyfikatu dziennikarza stażysty.

1 czerwca 2000 r. uczniowie naszej szkoły wspólnie z innymi uczniami kaliskich szkół pobili Rekord Guinessa w kategorii Najdłuższa ludzka stopa. W tym dniu 2019 uczniów utworzyło odcinek o długości 1300 metrów, mając powiązane ze sobą kostki przesunęło się na odległość 34 metrów.

W roku szkolnym 2001/2002 w lutym uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości z okazji obchodów piętnastolecia szkoły.

Młodzież pod opieką mgr. Macieja Michalskiego przedstawiła program artystyczny pt. "Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało...".

 Szkoła gościła przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich i oświatowych.

Znów uzyskaliśmy uznanie społeczności Kalisza.

W następnym roku szkolnym uczniowie, rodzice i nauczyciele mocno zaangażowali się w akcję przeprowadzoną przez sieć sklepów "Tesco", dzięki czemu nasza placówka została wyposażona w salę multimedialną do nauki języka angielskiego.

W roku szkolnym 2002/2003 również wygraliśmy konkurs zorganizowany przez hipermarket "Tesco". Tym razem otrzymaliśmy pełne wyposażenie sali komputerowej.

W grudniu 2005 roku po raz trzeci rodzice naszych uczniów obdarzyli szkołę zaufaniem i uznaniem, głosując w konkursie "Tesco" na najlepszą szkołę w mieście. Szkoła podstawowa i gimnazjum zdobyły wyposażenie pracowni komputerowej. Kolejny sukces :)

W roku szkolnym 2003/2004 zainicjowaliśmy pracę z uczniami o zainteresowaniach humanistycznych w klasie opartej o program autorski mgr Hanny Moczyńskiej - Gembary zatytułowany: "Program nauczania języka polskiego z elementami edukacji prawno-obywatelskiej". Program ten integruje wiedzę polonistyczną, historyczno - politologiczną, prawniczą i socjologiczną. W szkole działa Szkolne Koło Turystyczne "Osiemnastka", którego opiekunkami są mgr Agnieszka Woźniak i mgr Aleksandra Majerowicz. Uczniowie chętnie uczestniczą w rajdach i wycieczkach. Nauczyciele naszego gimnazjum opracowali i wdrożyli pod kierunkiem mgr Teresy Świątek program edukacyjny "Ekologia i jej związek z kulturą i ekonomią". Pedagodzy współpracowali z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, który przeznaczył na potrzeby realizacji tego programu odpowiednie fundusze.

Program pozwolił uczniom zintegrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i umożliwił realizację treści zawartych w ścieżkach edukacyjnych, czym uatrakcyjnił proces nauczania.

W kwietniu, miesiącu poprzedzającym wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, nauczycielki: mgr Ida Gawron i mgr Ewa Ozdowska - Bartczak zorganizowały Dzień Europejski dla klas szóstych. Uczniowie prezentowali kraje członkowskie, ich obyczaje i kulturę. Odbył się również konkurs wiedzy o krajach europejskich. W tym czasie w szkole rozpoczął swoją działalność Klub Europejczyka pod kierunkiem mgr Agnieszki Woźniak. Głównym zadaniem stało się przygotowanie młodzieży do nowej sytuacji polityczno-społecznej w ramach integracji z Unią Europejską. 24 maja, aby uczcić wejście Polski do UE, w naszej szkole został zorganizowany Dzień Europejski pt. "Europa nasz dom". Program tego dnia obejmował konkurs na najciekawszą prezentację stroju ludowego państwa unijnego oraz konkurs na przewodnika po kraju europejskim. Zapoznano uczniów z dyscyplinami sportu, które są charakterystyczne dla państw Unii. W kolejnym roku gimnazjaliści i ich wychowawcy poznawali kraje członkowskie pod hasłem "Muzyka łączy i jednoczy narody". Gośćmi dni europejskich byli posłowie i senatorowie: Renata Szynalska, Andrzej Wojtyła, Genowefa Ferenc, Andrzej Spychalski oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kaliszu mgr Urszula Góral. Imprezy te były bardzo dużym sukcesem w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. Poszukując innowacji w zakresie wychowania i nauczania, wychowawczynie klas szóstych - mgr Daria Jurek, mgr Ida Gawron, mgr Ewa Ozdowska-Bartczak, mgr Agnieszka Pietek - Kurzajewska zorganizowały wspólnie z rodzicami piknik w ośrodku harcerskim Szałe. Uczniowie przygotowali skecze, piosenki i humoreski na temat życia szkolnego oraz swoich nauczycieli. Odbył się również konkurs piosenki "Stare ale jare", podczas którego prezentowano "odkurzone" przeboje w połączeniu z układami choreograficznymi. To była integracja szkoły i domu rodzinnego. W roku szkolnym 2003/2004 podjęto realizację programów profilaktycznych: "Sobą być dobrze żyć", "Odlot", "Elementarz siedmiu kroków", "Reksio", których celem było poinformowanie uczniów o niebezpieczeństwach związanych ze szkodliwym działaniem nikotyny, alkoholu i narkotyków i odpowiedzenie na trudne pytania związane z okresem dojrzewania.

W roku szkolnym 2004/2005gimnazjaliści przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez BookCrossing. Wcześniej internetowy kontakt z tą organizacją nawiązała uczennica klasy 3B gimnazjum - Małgorzata Zdun i nauczycielki - bibliotekarki - mgr Beata Sobolewska i mgr Dorota Grudzińska. W trakcie marszu, który zakończył się przy jedynym w Polsce pomniku książki na kaliskich plantach, młodzież naszego gimnazjum "uwolniła" książki, rozdając je niemal każdej napotkanej osobie. Woluminy wręczano też dzieciom w szpitalu Matki i Dziecka.

Wcześniej w bibliotece szkolnej uczniowie wykonali półkę, na której można było zostawić lub zabrać książkę.

Podczas 13 Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym gimnazjum znajdował się samodzielny sztab.

Na terenie szkoły uczniowie klasy Ib zbierali fundusze na rzecz orkiestry, sprzedając samodzielnie upieczone ciasteczka. Wolontariusze z klas trzecich gimnazjum zebrali kwotę pieniężną w wysokości - 5093,93 zł.

7 kwietnia złożyliśmy hołd Janowi Pawłowi II, biorąc udział w uroczystości "Kalisz żegna papieża". Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki - katechetki Anny Tabaki przeszli w milczeniu ulicami miasta, oddając w ten sposób cześć temu, który "zmienił oblicze ziemi". Szkoła w realizacji zdań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych współpracuje z rodzicami uczniów jako głównymi partnerami szkoły w realizacji procesu wychowawczego.

Dla zapewnienia całościowego współdziałania między rodzicami a szkołą powołana została Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców i w ich imieniu podejmuje i realizuje na rzecz uczniów i szkoły określone zadania wychowawcze, opiekuńcze i materialne. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (organizacja loterii fantowej).

Na przestrzeni dwudziestolecia Rada Rodziców pracowała pod kierunkiem: Wandy Kubisiak, Ewy Bukwić, Mirosława Przybyły i Barbary Cichej. Z uzyskanych dochodów zakupiła telewizory, magnetowidy, komputery, kserokopiarkę, książki na nagrody, częściowo finansowała wycieczki szkolne, udzielała finansowej pomocy dzieciom z rodzin biednych i dzieciom chorym.

Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar, aby uczcić Jubileusz Dziesięciolecia istnienia szkoły.

W podziękowaniu dla rodziców uczniowie gimnazjum i ich wychowawcy oraz nauczyciele zorganizowali koncert świąteczny. Nad całością czuwały mgr Agnieszka Woźniak, mgr Małgorzata Machlańska, mgr Ewa Ozdowska-Bartczak  i mgr Teresa Świątek. Rozbrzmiały dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd.

Szkolni artyści urzekli zgromadzonych zdolnościami tanecznymi, aktorskimi i recytatorskimi, a rodzice przygotowali świąteczne przysmaki. Szczególnego nastroju dodawał blask choinkowych lampek oraz zapalonych świeczek.

Z dniem 01.09.2003 r, decyzją władz oświatowych zostały przeniesione ze Szkoły Podstawowej nr 14 do naszej dwie klasy dla uczniów z autyzmem .

Uczniowie z klas autystycznych kontynuowali zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z nauczycielami, którzy przeszli razem z nimi do nowej szkoły. Zajęcia prowadzą logopedzi i doświadczeni nauczyciele, którzy wykorzystując wiedzę z dziedziny oligofrenopedagogiki, dążą do prawidłowego rozwoju społecznego swoich podopiecznych.

Współpracują z nimi nauczyciele takich przedmiotów jak: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice dzieci utworzyli bardzo dobre warunki, które ułatwiają uczniom funkcjonowanie w naszej szkole (m.in. osobne wejście do budynku szkoły, odpowiednie pomieszczenia na parterze w wyciszonym sektorze, dodatkowe pomieszczenie do zajęć logopedycznych, dodatkowa szatnia, bliskość toalet, możliwość korzystania z sali gimnastycznej i stołówki, odpowiednie wyposażenie klas).

Nad funkcjonowaniem klas autystycznych czuwa również Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym, którym kieruje mgr Izabella Kotecka. Wspólnie udało się zorganizować na terenie szkoły integracyjne zabawy mikołajkowe dla około pięćdziesięciorga dzieci ze stowarzyszenia, a w integrację włączyła się również młodzież z gimnazjum i szkoły podstawowej przygotowując pod kierunkiem mgr Anny Tabaki i mgr Wiesławy Kasprzak przedstawienia "Jasełka".

W czerwcu 2004 roku zorganizowano na stanicy harcerskiej Dzień Dziecka z wieloma atrakcjami, które zapewnili lokalni sponsorzy, a we wrześniu 2004 r. zaproszono rodziców i dzieci na Święto Pieczonego Ziemniaka do stadniny koni w Chełmcach.

Propagowaniu wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym sprzyjała organizowana wspólnie ze szkołą w marcu 2005 r.

II Międzynarodowa Konferencja na temat autyzmu "Autyzm spektrum schorzenia".

Pomoc w zorganizowaniu zadeklarowali specjaliści z Holandii. W październiku 2005 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty dla rodziców dzieci, nauczycieli, terapeutów, psychologów, logopedów - czyli osób pracujących na co dzień z dziećmi autystycznymi.

Nasza szkoła nie jest tylko miejscem zajęć dydaktycznych. Uczniowie mają również możliwość wzbogacania swojego wnętrza poprzez spotkania z różnymi, ciekawymi ludźmi. Poniżej nazwiska tych, którzy szczególnie utrwalili się w naszej pamięci:

Wanda Chotomska - poetka

J. Chudy i Janusz Sapa - redaktorzy naczelni "Płomyczka"

Janina Dietrich - autorka podręczników do kształcenia literackiego

Agnieszka Dzięcielska - aktorka

Jan Gross - fraszkopisarz i limeryk

Maciej Grzybowski - aktor

Mariusz Hertman - fotograf

prof. Mieczysław Inglot - wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

MusakatsuIoshida - lektor języka japońskiego, autor książek o origami, mistrz kaligrafii japońskiej

Lech Konopiński - pisarz

Andrzej Kopiczyński - aktor

Eligiusz Kor - Walczak - autor legend o Kaliszu

Władysław Kościelniak - grafik kaliski

prof. Jan Miodek - wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Izabela Noszczyk - aktorka

Ewa Nowacka - pisarka

Alina Obidniak - aktorka, reżyserka i dyrektorka teatrów polskich

Bożena Remelska - aktorka

Maria Sienkiewicz - wnuczka noblisty - Henryka Sienkiewicza

Jerzy Aleksander Splitt - pisarz, znawca regionu kaliskiego, a obecnie dyrektor Okręgowego Muzeum Ziemi Kaliskiej

Stanisław Szponder - lekarz, poeta

Krzysztof Świątkowski - fraszkopisarz

prof. Ryszard Więckowski - dyrektor IKN w Warszawie

Urszula Zybura-Chodkiewicz - poetka

Kawalerowie Orderu Uśmiechu

Radni Rady Miejskiej Kalisza

posłowie i senatorowie: Renata Szynalska, Andrzej Wojtyła, Genowefa Ferenc, Andrzej Spychalski


Do wakacji pozostało41 dni