Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Terminarz spotkań

 Terminarz spotkań z Rodzicami

 

2023/ 2024

 

Zebrania z wychowawcą:

20 września

8 listopada

6 marca

8 maja

 

Informacja o godzinach i formach spotkań przekazywana jest poprzez dziennik elektroniczny.

W zebraniach uczestniczyć mogą tylko rodzice/ prawni opiekuni uczniów.

 

Dyżur dla rodziców

13 grudnia godz. 17. 00

 

 

Nauczyciele od tego roku szkolnego, zgodnie z regulacjami prawnymi, realizują godzinę dostępności dla uczniów i rodziców.

 

Zasady realizacji godziny dostępności.

  1.  Każdy nauczyciel realizuje 1 raz w tygodniu (w przypadku zatrudnienia poniżej  ½ etatu – 1 raz na dwa tygodnie), na terenie szkoły bądź, w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem, w innym miejscu, GODZINĘ DOSTĘPNOŚCI dla uczniów i rodziców.
  2. Godzina dostępności przeznaczona jest na konsultacje.
  3. Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela poprzez mobidziennik, że będzie obecny na godzinie dostępności. Nauczyciel powiadamia rodzica o dokładnej godzinie konsultacji w celu uniknięcia kumulacji osób i usprawnienia organizacji.
  4. W przypadku, gdy rodzic wyraża wolę aby dziecko skorzystało z konsultacji z nauczycielem podczas godziny dostępności, powiadamia nauczyciela poprzez mobidziennik.
  5. Nauczyciel powiadamia rodziców ucznia, o możliwości skorzystania przez ucznia z konsultacji.
  6. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za drogę ucznia do i ze szkoły.
  7. Nauczyciel ma prawo do zaproponowania konsultacji w kolejnym tygodniu w związku z zaplanowanymi już spotkaniami lub uzasadnionej nieobecności.
  8. Rodzic i uczeń korzystający z konsultacji, wchodząc na teren szkoły, jest zobowiązany do wpisania się do zeszytu wejść dostępnego w dyżurce przy głównym wejściu.
  9. Nauczyciel przeprowadzający konsultacje z uczniem korzystającym ze świetlicy i podczas pobytu w świetlicy, przejmuje ucznia od nauczyciela świetlicy i po zakończeniu konsultacji przekazuje go pod  opiekę nauczyciela świetlicy.

 

 


Do wakacji pozostało26 dni